T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (MÜLGA)

R İ Z E  İ L   S O S Y A L   H İ Z M E T L E R  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

ANA SAYFA SOSYAL HİZMETLER PERSONEL VAKA YÖNETİMİ

FAALİYETLER

PROJELER İLETİŞİM SHÇEK MESLEKİ PAYLAŞIM FOTOĞRAF HABERLER HİZMET STANDARTLARI ESKİ DOSTLAR
KURULUŞLARIMIZ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

 

ÇOCUK YUVAMIZ

 

YETİŞTİRME YURDUMUZ

 

ÖZÜRLÜ BAKIM MERKEZİMİZ

 

AİLE DANIŞMA MERKEZİMİZ

 

BİLGİ AĞI
SOSYAL SERVİS

HİZMETLERİMİZ

EVDE BAKIM YARDIMI

 

ÇOCUK HİZMETLERİ

 

GENÇLİK HİZMETLERİ

 

AİLE TOPLUM KADIN HİZMETLERİ

 

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

 

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

 

ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ

 

EVLAT EDİNME HİZMETLERİ

 

KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ

 

ÇALIŞMALARIMIZ

BİR ÇOCUĞA KUCAK AÇ KAMPANYASI

RİZE ENGELLİLER HARİTASI

DİLENCİLİĞİN ÖNLENMESİ

SOKAKTAKİ ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONU

VELİM OLUR MUSUN PROJESİ

AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMASI

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR

ÇOCUKLAR YARARINA KURULAN DERNEKLER
ÇOCUK HAKLARI

 

Eğitim Sayfası

Yetiştirme Yurtları Daire Başkanlığı-Şube Müdürü Ahmet OKUR'un Açıklamaları

Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği;

Bilindiği üzere 13.11.1995 tarihinde 22462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kuruluşlarımızın işleyişi bu yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Yönetmeliği tamamlayıcı olarak;
“Yetiştirme Yurdu Gençlerinin Yönetime Katılma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”,
“Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarının Günlük Yaşam Programlarının Düzenlenmesi, İç Yerleşim Planlarının Oluşturulması ve Çocukların Ödüllendirilmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönerge” ve
İşleyişe İlişkin Genelgeler
Hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

Ailelerin genellikle kriz dönemlerinde iken müracaat ederek çocuklarına bakamadıklarını belirttikleri, her ailenin içerisinde bulunduğu psikolojik, sosyal ve ekonomik şartlar nedeniyle kriz dönemlerini farklı sürelerde atlatabildikleri bilinmektedir. Bu tür hassas dönemler özellikle izlenmeli ve kriz dönemini atlatan aile ve çocukların durumları süratle yeniden değerlendirilmelidir.

 

SOSYAL HİZMET MODELLERİ

 

AYNİ NAKDİ YARDIMLA AİLE YANINDA BAKIM
KORUYUCU AİLE BAKIMI
EVLAT EDİNDİRME
KURULUŞ BAKIMI

 

Çocukların ailesine dönüşü için ANY miktarı arttırılmış ve yeni uygulamalar başlatılmıştır.
 

“Ayni ve Nakdi Yardım Desteği ile Eve Dönüş Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar” 14.04.2005 tarih ve 2005 - 04 nolu Genelge ile düzenlenmiştir.

 

ANY ile aile yanında bakılanlara tedavi yardımının yapılması,
Giyecek yardımının yapılması (Nisan -Eylül),
Okul ve Kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması (Eylül),
Gerekirse yol parasının karşılanması,
Eğitim durumuna göre harçlık ödenmesi.
Kuruluş bakımı Ülkemizde en en yoğun uygulanan bir sosyal hizmet modelidir.
 

Kuruluş bakımı Ülkemizde en en yoğun uygulanan bir sosyal hizmet modelidir.
Ancak :
Özellikle 0-6 yaş grubu çocuklar için çok önemli görülen temel güven duygusu ve sağlıklı kişilik gelişimine olanak veren yetişkinle teke tek iletişimi kısıtlamaktadır.
13 – 18 yaş döneminde psikolojik sorunların artmasına neden olmaktadır.


Bu sorunların çözümü için bir çok meslekten personel çalıştırılması gerekmektedir.
Geniş arazilerde kurulu büyük binalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Binaların ve eşyaların çok hızlı yıpranması gibi nedenlerle pahalı bir hizmettir.
Çocuğun en iyi yetiştirilebileceği ortam ailedir.

 

VAKA TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

Fiziksel ve psiko - sosyal sorunları nedeniyle kuruluşa uyum sağlayamayan, davranış ve gelişim sorunu gösteren çocuklarla ilgili vak’a tartışma ve değerlendirme toplantılarının sistemli olarak yapılmasına özen gösterilmelidir.

 

VAKA TARTIŞMA TOPLANTI SÜRECİ
Grup sorumlusu tarafından vak’anın kısa bir tanıtımı yapılır.
Gençlerle çalışma yapan meslek elemanlarının her biri yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlarını yaparlar.
Vak’a ile ilgili özel ve genel tartışma yapılır.
Gencin sorunu / sorunlarının çözümü hakkında neler yapılacağına dair öneriler tartışılır.

 

Gencin yüksek yararı göz önünde bulundurularak müdahale yöntemleri belirlenir ve uygulama programı yapılır.

Grup sorumlusu tarafından vak’a tartışma ve değerlendirme raporu yazılarak sonraki hizmetler ve çalışmalar için gencin dosyasında muhafazası sağlanır.

 

Gencin sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmalar en az üç vak’a tartışma ve toplantısında ele alınmalıdır.

Bütün bu çalışmalara karşın; çevre değişikliği gerektiğine karar verilmesi halinde, hazırlanan gerekçeli sosyal inceleme, toplantı ve mesleki çalışma raporları Genel Müdürlüğe gönderilir.

Türk ceza kanununa göre suç sayılan fiilleri islemiş veya bu tür fiillerle karşı karşıya kalmış çocukların durumları, adli makamlara intikal ettirilerek Genel Müdürlüğümüze gereği yapılmak üzere bildirilir.
 

Harçlık miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit edilen memur aylık katsayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu kesinti yapılmaksızın net olarak ödenir.

İlköğretim 1-4 sınıf : 300 x 40100 = 12 YTL
İlköğretim 5-8 sınıf : 450 x 40100 = 18 YTL
Lise ve dengi okul : 600 x 40100 = 24 YTL
Yüksek öğrenim : 1000 x 40100 = 40 YTL

Çocuk harçlıklarının arttırılması amacıyla 2005 mali bütçesinde ek ödenek verilmiş, yönetmelik değişikliği tasarısı Maliye Bakanlığının görüşüne sunulmuştur.
 

Öğrenime devam edenlerin kredi ve burs almaları halinde harçlıkları kesilmez,
Öğrenime devam etmeyen çocukların yaş durumları göz önüne alınarak öğrenim durumlarına eş oranda harçlık verilir,
Tam gün öğrenim görenlerden yemeklerini kuruluşta yiyemeyen çocuklara harçlıkları öğrenim süresince iki kat ödenir,
Kaçak durumda olan çocuklarla,korunma kararı kaldırılmak üzere ailelerinin yanında olan çocuklara harçlık ödenmez.
 

Harçlıklar günlük, haftalık ve aylık olarak verilebilir.

Verilen harçlıklar çocuk harçlık defterine imza karşılığı işlenir.

Çocukların ay içinde kullanmadıkları harçlıkları çocuklar
adına grup sorumlularınca ulusal bankalarda açılacak hesaba aylık olarak yatırılır.

Tedavi,sosyal sportif etkinlikler,kamp ve benzeri nedenlerle il dışına çıkan çocuklara il dışında geçirdikleri her gün için 50 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar ek harçlık ödenir.
 

Yetiştirme yurtlarında korunup, bakılmakta olan ve öğrenimlerine devam etmeyen, gerek döner sermaye atölyelerimizde gerekse kuruluş dışında herhangi bir işte çalışmakta olan çocuklarımızın Çıraklık ve Mesleki Eğitime devam etmeleri sağlanmalıdır.

 

Velayet, vesayet ve kayyumluk durumlarının her çocuk için açığa kavuşturulmuş olması gerekmektedir.
 

Cinsel ihmal, istismar, taciz vakalarında (ensest dahil), konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması, Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi davanın takibi için dosyanın Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Vaka daha önce vuku bulsa dahi işlem yapılmalıdır.
 

Cinsel ihmal ve istismar (Ensest) vakasında çocuğun aileye izinli verilip verilmeyeceği, velayet, vesayet durumları üzerinde önemle durulmalıdır.
 
  Çocuğun haklarının korunması amacıyla   açılan davalar mutlak suretle takip edilmelidir.
 

Kurum içi veya dışında cinsel ve fiziksel istismara uğrayan gençlerimizle meslek elemanlarınca yapılacak görüşme sonucu İl Müdürlüğü kanalıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulması,

Konu Emniyete intikal etmişse konunun takip edilmesi; edinilen bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 

Son yıllarda ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısındaki değişim nedeniyle korunma altına alınma nedenlerinde farklılıklar ve korunma altına alınan çocuk sayısında yoğun artışlar söz konusudur.
 

Zaman zaman çocuk ve gencin durumu, yuva ve yetiştirme yurtlarımızın çoğunun kapasite üstü hizmet vermesine rağmen nakil ya da tertip yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

 

Bilindiği gibi, Genel Müdürlüğümüzce çocukların başka illerdeki kuruluşlara nakilleri, aile, kardeş, okul, sağlık vb. nedenlerle; korunma kararları, sosyal inceleme raporları, sağlık raporları, sınav sonuç belgeleri incelenerek yapılmaktadır.

Ancak, çocukların öğrenim ve sağlık gibi ivedilik gerektiren durumlarda yapılan nakilleri zaman alabilmekte bu da harçlık, kırtasiye, giyim-kuşam, ilaç ve tedavi giderlerinin karşılanması ve okul takiplerinin yapılması konularında sıkıntı yaratmaktadır.
 

Nakli yapılan çocuk için nakil bilgi formu düzenlenir.

Çocuk, personel refakatinde kişisel dosyası ve sağlık dosyası ile nakli yapılan kuruluşa teslim edilir.

Çocuğu kabul eden kuruluşça nakil bilgi formu imzalanmadan kuruluştan kaydının silinmemesi gerekmektedir.
 

Bürokrasinin azaltılması amacıyla, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında koruma altında bulunan çocukların yalnızca Okul ve sağlık nedeniyle yapılması gereken ivedi ve zorunlu nakil işlemleri ile ilgili yetki, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine devredilmiştir.

Sağlık nedeniyle yapılacak nakillerde çocuk tercihen yaş ve cinsiyetine uygun kuruluşumuzun bulunduğu ve tedavisi mümkün olan en yakın ildeki sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.

Çocukların geçici nakilleri; belirli bir süre ayakta veya yatarak tedavi görmesi ve izlenme gereğinin sevk edildiği hastane tarafından da belgelenmesi durumunda tedavisi süresince yapılmalıdır.

Çocuk tedavi bitiminde tekrar bekletilmeksizin asıl kuruluşuna nakil edilmelidir.

 

Nakiller, yalnızca yatılı ve gündüzlü okulları, yükseköğrenimi ve Turizm Eğitim Merkezi (TUREM) kursunu kazanan çocuklar için yapılacaktır.

Psikiyatrik tedavi gerektiren çocukların nakilleri, yalnızca Genel Müdürlükçe yapılacaktır.

Aile, kardeş ve yakın akrabaların yaşadığı İl’e nakil, istenmesi durumlarında, mutlaka ailenin bulunduğu ilde sosyal inceleme yapılmalıdır.
 

Kaçak ve izinli çocuklar hakkında nakil isteğinde bulunulmamalıdır.

Başka bir kuruluşa nakil ve tertibi yapılan çocuğun tüm evrakının (sosyal inceleme raporları, korunma kararı, sağlık dosyası, psiko-sosyal gelişim dosyası, nüfus cüzdanı vb.) naklinin veya tertibinin yapıldığı kuruluşa eksiksiz olarak, çocukla birlikte teslim edilmelidir.
 

18 yaşını doldurmuş olan ve çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemeyen çocukların, durumlarının yeniden incelenmesi (özellikle gidecek yeri olmayan kız çocukların) kuruluştan ayrılmaması gerekli olan çocukların korunma kararlarının 2828 sayılı yasanın 24.maddesinin (b) bendine göre uzatılması veya himaye Oluru alınmalıdır.
 

Çocuk için nakil sorunun çözümünde en son çare olarak düşünülmelidir.

Mevcut sorunun nakil ile çözümlenmeyeceği, artarak devam edeceği, sadece yer değiştireceği bilinmelidir.
Nakil edilenin insan olduğu unutulmamalıdır.

Özellikle anne – babadan birisi veya her ikisi veya kardeşleri bulunan çocukların, hiç kimsesi olmayan çocuklara göre daha yoğun uyum sorunları yaşadığı ve yaşattığı bilinmektedir.

“Reddedilme – dışlanma duygusunun” insan yaşantısında ne denli önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

 

Çocuklarla yapılan çalışmalarda aile ya da yakınlarının katılımının sağlanması önemlidir.

Çocukların ailesi, yakın akrabalarının düzenli olarak ziyaret edilmesi, bu ziyaretlerin yalnızca çocuğun korunma kararının kaldırılıp – kaldırılmaması amacıyla değil çocukla aile arasında olumlu sosyal ilişkiler kurulması anlamında da gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.
Çocuğunu ziyaret etmeyen ailelerle ayrıca çalışma yapılması gerekmektedir.
 

Kurum Bakımına alınan veya nakil gelen çocukların kuruluşa uyumuna yönelik çalışılması gerekmektedir.

Uyum sorunu ile nakil gelen çocukların yeni bir ortam ve çevrede yeniden bir yaşam kurması amaçlandığından reddedici yaklaşılmamalıdır.

Çocuğa yaklaşım yöntemleri belirlenerek yeni kuruluşunda olumlu davranışların pekiştirilmesine çalışılmalıdır.
 

Müracaatçılar hakkında çok özel ve gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin ilgisi olmayan kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir.

Özellikle üst yazıda gizlilik içerecek bilgilerin yer almaması gerekmektedir. Konu 15.10.1993 tarih ve 93/0023 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.
 

İzin dönüşü yoğun sorunlar yaşayan, çocuklar ve yakınlarıyla sosyal servis elemanlarınca mesleki çalışmalar yapılmalıdır.

Yönetmelik gereği yılda 70 gün izin süresi olmasına karşın süresiz izin şeklinde mevzuatta olmayan uygulamalar yapılmamalıdır.
 

İzin süresi bitiminde kuruluşa teslim edilmeyen çocukların; ailesi kuruluşun bulunduğu ilde ise, kuruluşta çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından; başka biri ilde yaşıyorsa o ilin İl Müdürlüğü’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından incelenmelidir.

Korunma kararı devam etmesi uygun görülen çocukların ise kuruluşa döndürülmesi için izinli alan kişiye 15 gün içinde kuruluşa teslimi yazılı olarak bildirilmelidir.

Çocuğun teslim edilmemesi halinde Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir.
 

GÜNLÜK YAŞAM PROGRAMLAR ve ÇOCUKLARIN ÖDÜLLENDİRİLMELERİ

Çocuk Yuvaları Ve Yetiştirme Yurtlarının
Günlük Yaşam Programlarının Düzenlenmesi, İç Yerleşim Planlarının Oluşturulması Ve Çocukların Ödüllendirilmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönerge ile ödüllendirme ve cezalara yer verilmiş olup, çocuklarımızın, başarı ve olumlu davranışlarının pekiştirilmesi,cezalar ile hatalarını anlamaları amaçlanmaktadır. Olumlu davranışların pekişmesinde ödüllendirmelerin etkin ve sürekli uygulanması gerekmektedir.

 

Yetiştirme Yurdu ve Kuruluş binasına, demirbaşlarına ve arkadaşlarının eşyalarına bilerek ve isteyerek zarar verenler fiilleri açıklıkla belirlendikten sonra; ilgili kişi ve kişilerin harçlıklarından bir defaya mahsus 1/3 oranını geçmemek kaydıyla toptan veya taksitle tazmin ettirilir.
 

Kuruluşlarımızda korunmakta olan çocukların; fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini hızlandıran, yeteneklerini ve kendilerine güven geliştiren, enerjilerini olumlu yönde kanalize eden, sosyal kültürel ve sportif etkinliklere (kuruluş ve kuruluş dışında) katılımlarının sağlanması gerekmektedir.
 

Kuruluşlarda uyum sorunu yaşayan gençlerimizin enerjilerini seçtikleri ilgi alanlarında boşaltmasının sağlanması kuruluşa uyumlarını kolaylaştırmaktadır. Bu etkinlikler kapsamında;

Çocukların, sanatsal (resim, müzik, eğlence, tiyatro, el becerileri v.b) kültürel (bilgi yarışmaları, panel, seminer, konferans, edebiyatlar, şiir v.b.) faaliyetlere katılımlarının özendirilmesi, teşvik edilmesi,
 

 

Kamp ve gezi etkinliklerinden öncelikle, izinli olarak gidecek yeri olmayan ve okul başarısı yüksek çocukların yararlandırılması,

Çocukların doğum günü kutlamaları,

Sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleşmesinde gönüllü katkı ve katılımların sağlanmasına özen gösterilmesi,

Müzik Etkinlikleri (Türk Halk Müziği , Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği vb.) ,

Resim Atölyeleri, 

Fotoğrafçılık Klüpleri,

Satranç-dama vb zeka geliştirici oyunlar,

Çevre Turizm Klüpleri,

Halk oyunları Ekipleri,

Sportif Etkinlikler (Masa Tenisi, Voleybol, Futbol, Basketbol, Hentbol vb.),

Bu etkinliklerin organize edilebilmesi amacıyla okuma salonu, hobi odaları ve benzeri ortamlar oluşturulmalıdır.
 

Dini ve milli bayramların kutlanması; bu esnada günün anlamının ve öneminin hissettirilmesi (Örn. Yeni giysi alınması, lunaparka götürülmesi, törenlere katılmaları, ziyaretler v.b.) önemsenmelidir.
 

Anne-babanın velayet hakkını kötüye kullanması, ihmal veya istismarı veya çocuğun suça itilmesi durumunda,

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun,

2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanunu,

Çocuklar ve gençler hakkında TEDBİR Kararları; Çocuk, Aile veya Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından alınmaktadır.
 

Teşkilat yasamız olan 2828 sayılı yasanın 3.maddesine göre korunmaya muhtaç çocuk tanımı yer almaktadır.

Kanunun 3. ve 4.maddeleri geniş yorumlanıp, suçlu çocukla korunmaya muhtaç çocuk karıştırılmamalıdır.
 

Medeni Kanun Hükümlerine göre 18 yaşından küçük çocukların evlenmesi yasaktır. 17 yaşında anne ve babalarının rızası ile evlenebilir. Yine çok özel koşullarda olan 16 yaşındaki çocuk hakim kararı ile evlenebilir.

 

 

Eğitim Sayfası

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi mnurigezmis@hotmail.com adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2011 Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Son değiştirilme tarihi: 25/07/11